พระธรรม

ในเดือน...กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
          สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนไว้ดังนี้

          ๑. เรื่องไม้เกยฝั่งกับไม้ใกล้ฝั่ง ที่มาของเรื่องนี้มีความโดยย่อว่า บุคคลเพศหญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อฤๅษี อายุในขณะนั้น ๗๔ ปี ในขณะนี้ก็ ๘๕ ปีแล้ว ท่านพูดให้เพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกับผมฟังว่า ท่านพร้อมที่จะไปพระนิพพานได้ทุกเมื่อ เพื่อนผมก็เอาคำพูดนี้ไปเล่าให้ท่านพระ.....ฟัง ด้วยความอิจฉาว่า แหม อยากจะพูดได้อย่างนั้นบ้าง ท่านหัวเราะแล้วกล่าวว่า “ที่จะพูดได้ว่าพร้อมนั้น จะต้องดูที่ใจว่าละกิเลสได้เพียงไหน เจ๊พูดได้เพราะใจมั่นคงมาก เพราะหมดห่วงเรื่องครอบครัว เรื่องทรัพย์สินเงินทอง มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อน ลูก ๆ ก็เป็นหลักเป็นแหล่ง พึ่งตัวเองได้ทุกคน” เพื่อผมฟังแล้วก็หัวเราะ เพราะรู้ตนเองว่ากิเลสยังมีท่วมหัวอยู่ และคิดว่าเจ๊เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง เราควรจะวางใจอย่างไรหนอให้พร้อมที่จะไปพระนิพพานได้ทุกเมื่ออย่างเจ๊ สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนว่า ให้คิดว่าเป็นไม้เกยฝั่ง ฟังแล้วเกิดสงสัยว่า คนแก่โบราณเรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งก็ทรงตรัสว่า จิตที่ยอมรับนับถือความตายยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ความเศร้าหมองของจิตที่จักหวั่นไหวไปกับกฎของธรรมดานั้นไม่มี จิตใจนี้สามารถสำรวมอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ให้บังเกิดเป็นบารมี ๓๐ ทัศ เป็นอธิยิ่งทั้งศีล สมาธิ ปัญญา เห็นอยู่ตามนั้นเป็นปกติ ความบกพร่องของศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีในจิตใจนั้น บุคคลใดทำจิตได้อย่างนี้ ไม่ว่าจักเป็นปฐมวัย มัชฌิมวัย ปัจฉิมวัยก็ตาม บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นไม้เกยฝั่ง คือไม้เกยฝั่งพระนิพพาน พอร่างกายนี้หมดลม จิตใจก็ก้าวขึ้นฝั่งพระนิพพานเต็มตัว (คำตรัสสอนข้อนี้ คือ สมเด็จพระพุทธกัสสป)สามารถเกิดขึ้นกับร่างกายได้ทุก ๆ ขณะจิต มีความพร้อมที่ชำระจิตใจให้

          ๒. และทรงเมตตาตรัสสอน เรื่อง ให้หมั่นดูจิตใจของตนเอง รักษาความผ่องใสของจิตเข้าไว้ เพียรให้เห็นกิเลส และเพียรหมั่นละซึ่งกิเลส ตรวจสอบจิตใจให้อยู่กับธรรมปัจจุบันให้มาก มองปัจจุบัน คือ รักษาจิตใจให้ผ่องใสอยู่กับปัจจุบัน แล้วอย่าห่วงอนาคต อย่ากังวลใจกับอดีตที่ผ่านมา เห็นจิตใจเห็นอารมณ์ที่หวั่นไหวไป-มากับสิ่งล่อใจ เห็นโลกนี้ทั้งโลก มีแต่ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา พิจารณาให้เห็นโทษของกิเลส แล้วเพียรกำหนดใจให้ปล่อยวาง รักษาความผ่องใสของจิต โดยหมั่นดูจิต อย่าไปดูอย่างอื่น ดูด้วยความเบาใจ ดูให้ผ่องใส อย่ามีความหนักใจ อนึ่งเกี่ยวกับความตาย พิจารณาให้มาก ไปงานศพคนอื่นมามาก แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยคิดว่าจักตายกัน แล้วความหลงของจิตก็มักจักคิดว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้จักอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัย จนลืมไปว่าสัตว์โลกเกิดมาเท่าใดตายหมดเท่านั้น ให้ระลึกถึงสัจธรรมข้อนี้ไว้ จิตก็จักคลายความหลงลงได้ สัตว์ วัตถุธาตุใดๆ ก็เหมือนกันหมด ที่สุดแม้แต่ร่างกายของเราที่รักมากที่สุดของตนเอง ก็ต้องตายเช่นกัน ร่างกายมันตายมานับชาติไม่ถ้วน แต่จิตใจไม่ได้ตายไปด้วย ถ้าหากระลึกอยู่เช่นนี้ ก็จักทำความรู้สึกว่าร่างกายหรือขันธ์ ๕ มิใช่เราได้เป็นระยะๆ หรือทุกครั้งที่คิดเรื่องนี้อยู่ ก็จักเป็นก้าวหนึ่งที่จักยกจิตให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ง่ายขึ้น

          ๓. คนแก่ตายหรือคนแก่เป็นลมตาย จัดเป็นโรคชรา มิได้กรรมปาณาติบาต แต่ถ้าหากยังไม่เข้าปัจฉิมวัยเป็นลมตาย จุดนี้ถือว่าเป็นกรรมปาณาติบาต เพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมกับผม ท่านก็คิดว่าถ้าเราเป็นลมตาย เราจะไปจุดเดียวคือพระนิพพาน แต่ในขณะนั้นเราจะตั้งสติสัมปชัญญะทันหรือเปล่า หลวงปู่วัยท่านก็มาสงเคราะห์สอนว่า “จะไปได้หรือไม่ได้ ก็ต้องอยู่ที่อารมณ์ตัดอาลัยในขันธ์ ๕ ของตนเองได้เด็ดาดหรือไม่เท่านั้น” (ก็นึกว่า การตัดอาลัยในขันธ์ ๕ นั้นไม่ใช่ของง่ายเลย) หลวงปู่วัย ไม่ยากหรอก ถ้าหากโยมจะทำให้มันจริง ๆ เอากำลังใคร่ครวญถึงความเป็นจริงอยู่เสมอ อย่าสักแต่ว่าทำครั้งหนึ่งแล้วทิ้งไปเป็นเดือน เป็นปี ไม่กล้ามาทำอีก โยมไม่ขยันทำเอา ก็ไม่มีใครช่วยโยมได้ความจริงแล้วร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้ มันนอกจากไม่เที่ยง เต็มไปด้วยความทุกข์แล้ว ให้โยมพิจารณาอาการ ๓๒ พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง แล้วเอาธาตุ ๔ควบให้เห็นตัวไม่เที่ยงให้ชัด แล้วสลับกับการรู้ลมหายใจเข้าออก ผลที่ได้คือโยมจะมีจิตทรงตัว แล้วตัดร่งกายได้แน่ เรื่องคนอื่นปล่อยวางให้มากที่สุดเท่าที่จะปล่อยวางได้ ให้เห็นการหลุดพ้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับตนเอง

          ๔. หลวงปู่วัยสอนเรื่องธาตุ ๔ โดยละเอียด มีความสำคัญว่าเมื่อไล่อาการ ๓๒ ครบแล้ว จิตใจก็จะมาเข้าสู่ธาตุ ๔ ก็จะเห็นความเป็นไปของธาตุ ๔ ที่หาความทรงตัวไม่ได้ แล้วเข้าสู่การพิจารณาเห็นธาตุลมที่หล่อเลี้ยงธาตุไฟ ทำความอบอุ่นให้กับธาตุดิน โดยมีธาตุน้ำประคองตัวไม่ให้แห้ง จะเห็นความไม่ทรงตัวของธาตุ ๔ และจะเห็นความไม่เที่ยงของธาตุ ๔ ซึ่งธาตุใดธาตุหนึ่งย่อหย่อนลง อาการป่วยไข้ไม่สบายก็ปรากฏไปตามอาการธาตุที่พร่องไปนั้นๆ แล้วที่สุดเมื่อพิจารณาไปถึงวาระสุดท้าย คือธาตุลมดับไป ไฟขาดอ๊อกซิเย่นจากธาตุลมเข้ามาหล่อเลี้ยงก็ดับตาม ธาตุน้ำขาดความอบอุ่นก็ละลายดิน จึงเข้าสู่อสุภกรรมฐานไป คนตายใหม่ๆ ชีพจรหยุดแล้วแต่ก่อนหยุดอะไรเกิดขึ้น ก็จะเห็นสภาพธาตุไฟหรือไฟธาตุแตก ก็จะเห็นรูขุมขนเปิดก่อนให้ธาตุน้ำคือคือเหงื่อทะลักออกมา จากนั้นทวารหนัก ทวารเบาก็เปิดตาม แล้วเมื่อธาตุไฟดับสนิท ตัวก็เย็นเฉียบ ธาตุน้ำก็จะละลายธาตุดิน จะออกทางทวารปาก คือ น้ำจากอาหารเสียในกระเพาะ ต่อมาก็ออกทางจมูก ทางหู ทางตา เรียกว่า ทวารทั้ง ๙ ออกมาหมด ความเน่าเหม็นก็ปรากฏเป็นกลิ่น น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง เนื้อส่วนไหนที่อ่อนกว่า ก็จะค่อยๆ ยุ่ยเปื่อยเน่าเฟะลงไปให้เห็นตามนี้เป็นลำดับไป ในที่สุดเหลือแต่เอ็นรัดกระดูก ในที่สุดกระดูกก็ไม่เหลือ กระจัดกระจายหายไป นี่คือสภาพตามความเป็นจริงของร่างกาย ทีนี้อากาศธาตุหายไปไหน ก็คือไส้อากาศของธาตุลมหรืออ๊อกซิเย่น อย่างในเส้นเลือดหรือสายโลหิต ก็จะมีฟองอากาศหรืออ๊อกซิเย่นแทรกอยู่เช่นเดียวกันกับน้ำลายก็มีฟองอากาศ ในร่างกายคนเราก็จะมีช่องว่างให้ฟองอากาศ ในร่างกายคนเราก็จะมีช่องว่างให้ฟองอากาศหรือธาตุแทรกอยู่ เรียกว่าแทบทุกอณูของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายเช่นกัน วิญญาณธาตุ คือความรู้สึกอันเกิดจากระบบประสาทต่าง ๆ ที่รับสัมผัสได้จากตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นต้น วิญญาณธาตุนี้ดับไป เมื่อร่างกายนี้หมดลมหายใจ จิตที่อาศัยร่างกายนี้จากไปแล้ว วิญญาณธาตุก็ดับหมดไป มาพิจารณาถึงจิตใจของผู้รู้อยู่นี้ ถ้าหากยังเกาะเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอยู่ ก็ยังได้ชื่อว่ายังไม่หมดกิเลส ยังจะต้องแสวงหาภพชาติกันต่อไป โยมพิจารณาตรงนี้เอาไว้ให้ดี ย้อนไปย้อนมาให้จิตมันวางทั้งรูปทั้งนามให้ได้ แล้วเมื่อนั้นโยมก็จะถึงซึ่งพระนิพพาน สิ่งเหล่านี้แหละจะปรากฎขึ้นแก่จิตใจของตนเอง

                  สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสว่า ให้พิจารณาตามที่หลวงปู่วัยได้ แนะนำมาแล้วนั้น แล้วเจ้าจักถึงซึ่งความพ้นทุกข์ แล้วต้องหมั่นทำให้บ่อย ๆ เพื่อให้จิตทรงตัว มีความมั่นคงในการตัดกิเลส

          ๕. พิจารณารูปก็ดี ให้มีความสบายของจิตใจ ถ้าพิจารณาไปจิตยังดิ้นรนอยู่ ก็แสดงยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากจิตยังฝืนกฎของธรรมดา การพิจารณาจักต้องมีความเข้มแข็ง ยอมรับตามความเป็นจริงของรูปและนาม มีความสบายใจของจิต มีความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นตามลำดับ ความหวั่นไหวของจิตก็จักลดน้อยลงตามลำดับ ความมั่นคงก็จักเกิดขึ้นทวีคูณ ความประมาทก็จักไม่มี เนื่องจากเห็นมรณภัยเกิดขึ้นคู่กับรูป - นามได้ทุกๆ ขณะจิต แม้ธาตุ ๔ ยังจักไม่สลายตัวไป แต่รูป-นามก็เกิดและดับอยู่ตลอดเวลา พิจารณาให้จิตลงตัวธรรมดา ยอมรับความเกิดขึ้นและดับไปในกฎทุกขัง อนิจจัง อนัตตา จิตใจก็จักชำระได้ซึ่งกิเลส อันไม่ต้องมาหน่วงเหนี่ยวกับรูปและนามอีก กิเลสทั้งหลายเกิดได้ก็เพราะรูปและนาม แต่ถ้ารู้เท่าทันในกองสังขารของนามและของรูปแล้ว กิเลสทั้งหลายก็ไม่อาจจักเกิดขึ้นได้ ขอให้รู้จริงๆ ไม่ใช่รู้ด้วยสัญญา คือ ความจำแต่เพียงอย่างเดียว อารมณ์คิดพิจารณาทำให้ปัญญาเกิดขึ้นตามลำดับ แล้วจักเกิดความเบื่อหน่ายในรูปแลนามอันหาสาระไม่ได้ เมื่อถึงที่สุดของความเบื่อ ก็จักเห็นถึงธรรมดาของรูปและนาม เห็นภายในเป็นธรรมดา เห็นภายนอกคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็เป็นธรรมดา แล้วอารมณ์เป็นสุขก็จักเกิดขึ้นกับจิตใจ เป็นสังขารุเบกขาญาณ ความเดือดร้อนของจิตใจก็จักไม่มี

 

รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

กลับหน้าหลักไปเล่มที่
ไปเล่มที่