คำนำ : พิมพ์ครั้งที่ ๓

“ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น” เล่ม ๒
          ผมได้รับข่าวว่า หนังสือรำลึกถึงความดีของหลวงพ่อในอดีต (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง หรือ พระราชพรหมยานมหาเถระ) ได้กระจายออกไปตามห้องสมุดของโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตของวัด จำนวนแค่ ๑ - ๒ เล่ม แต่มีผู้สนใจอ่านกันมาก ทำให้มีการแย่งกันอ่าน บางแห่งก็เอาไว้ครอบครองเลยก็มี เพราะอ่านแล้วอยากเก็บไว้เป็นสมบัติของตนเอง ปัญหานี้แก้ได้ไม่ยาก ผมและคณะซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อท่าน มีกำลังพอที่จะบริจาคเงินเป็นธรรมทานซึ่งชนะทานทั้งปวง ช่วยกันพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ไปจนกว่าผมจะตาย สิ่งหนึ่งที่ผมวิตกมากก็คือ แม้แต่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานีเอง แค่เวลา ๑๕ - ๑๖ ปี ที่ขันธ์ ๕ หรือร่างกายท่านจากไป ผมถามคนที่ไปวัด ปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่รู้จักหลวงพ่อท่านแล้ว ทำไมตัวอนิจจังจึงเร็วอย่างนี้หนอ

          หนังสือพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ ผมปรับปรุงใหม่ดังนี้

          ๑. สารบัญ จะบอกรายละเอียด ถึงเรื่องที่ควรสนใจไว้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมมาก

          ๒. จุดใดที่ควรรู้ ควรจำ เพราะเป็นพระธรรมซึ่งมีค่าสูงที่สุดในโลก ผมก็ให้พิมพ์เป็นตัวใหญ่ ๆ เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญ

          ๓. มีคำผิดบางตัว หรือบางตัวตกหล่นไป ก็แก้ไขให้ถูกต้อง

          ๔. หนังสือธรรมทานที่เขาแจกกัน ตอนท้ายเล่มจะมีรายชื่อผู้บริจาคยาวหลายหน้า บางแห่งมียาวตั้งครึ่งค่อนเล่ม แต่ของผมและคณะไม่มีเลย (นับตั้งแต่เล่มนี้เป็นต้นไป)

          ๕. ๙๙% จะมีรายชื่อผู้บริจาคเงิน ส่วนผมและคณะล้วนมีจุดประสงค์เหมือนกัน คือทำบุญ ทำทาน ก็เพื่อพระนิพพานจุดเดียว เพราะเชื่อฟังคำสั่งสอนของสมเด็จองค์ปฐมที่ทรงพระเมตตามาสอนเรื่องการให้ทานแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้บุญกุศลสูงที่สุด ทรงตรัสสอนให้หลักไว้ ๓ ข้อ ดังนี้

              ก) ให้ทานแล้ว จงอย่ามีอารมณ์เสียดายในทานนั้น ๆ

              ข) ให้ทานแล้ว ต้องไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น แม้แต่คำว่าขอบใจ

              ค) ห้ามไม่ให้อธิษฐานขอสิ่งใดทั้งสิ้น ให้อธิษฐานขอได้อย่างเดียว คือ ขอให้พ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ (ทรงหมายถึงทำเพื่อมุ่งไปพระนิพพานจุดเดียว)

          ผมขออนุญาตวิจารณ์ว่า อุบายของพระองค์ ก็คือ ให้ตัดอวิชชาเลย หรือจะเรียกว่า อุปสมานุสสติ ก็ได้ คือ ทำบุญ ทำทาน เพื่อละปล่อยวางทุกสิ่งใน ๓ โลก ให้พ้นจากการเกิดการตายในมนุษย์โลก เทวโลก และพรหมโลก ซึ่งยังไม่เที่ยง เมื่อพ้นจาก ๓ โลกนี้ได้ จุดที่จะไปก็คือแดนพระนิพพานเท่านั้น

          ๖. ผมขอเน้นอีกครั้งว่า ผมและคณะพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทาน โดยไม่เคยบอกบุญเรี่ยไรใครเลยแม้แต่ครั้งเดียว ทุกคนท่านบริจาคเงินด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น เพราะเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จองค์ปฐม ที่ทรงแนะนำ มีความสำคัญว่า “เราจะทำอะไรก็ตาม จุดหมายของเรามีจุดเดียว คือ ทำเพื่อพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ (นิพพาน) เท่านั้น เพราะพวกเธอไม่ต้องการอยากจะเกิดแล้วตายกันอีกต่อไป”

          หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความดีของหลวงพ่อฤๅษี (เจ้าคุณพระราชพรหมยานมหาเถระ) ในอดีตสมัยที่ท่านยังเป็นพระมหาวีระ ถาวโร อยู่ในตอนนั้นประเทศชาติกำลังวิกฤตจากภัยของ ผกค. (ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์) ซึ่งมีอยู่เกือบทุกจังหวัด ตามชายแดนทั่วประเทศ ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๒๐ หลวงพ่อท่านทราบดีถึงภัยอันใหญ่ยิ่งนี้ ท่านจึงได้นำคณะศิษย์ของท่าน พร้อมของใช้ที่จำเป็นไปแจกให้กับ ตำรวจ - ทหาร ซึ่งเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องชาติ - ศาสนา - พระมหากษัตริย์ และปวงชนชาวไทยโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นเกือบตลอดทั้งปี เป็นเวลาติดต่อกันประมาณ ๔ ปี เป็นคณะแรก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบ จึงจัดหน่วยงานของพระองค์ เข้าร่วมไปกับคณะของหลวงพ่อโดยมี พระองค์เจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต (ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤๅษี) เป็นหัวหน้า ให้ร่วมกันปฏิบัติงานเป็นคณะเดียวตลอดมา

          ในปัจจุบันนี้หลวงพ่อฤๅษี, หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ซึ่งร่วมไปด้วยทุกครั้งไม่เคยขาด และ ท่านหญิงวิภาวดี รังสิต ต่างก็จากพวกเราไปหมดแล้ว ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบความดีของท่าน หรือที่ทราบแต่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียด และกำลังจะลืมความดีของท่านไปตามกาลเวลา ข้าพเจ้าในฐานะที่ติดตามร่วมทำงานใหญ่นี้เกือบทุกครั้งอย่างใกล้ชิด ยังมีชีวิตอยู่ได้เห็นได้สัมผัสด้วยตนเองตลอดมา มิใช่คนอื่นนำมาบอกเล่าให้ฟังแล้วนำมาเขียน เรื่องที่เขียนจึงเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น ขณะนี้ข้าพเจ้าเองนั้นอายุก็มากแล้ว หากตายไปอีก ๑ คน เรื่องเหล่านี้ก็คงจะตายตามไปด้วย ตามกฎธรรมดาของโลก (ไตรลักษณ์) จึงได้รวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๒๐ มารวมเป็นเล่ม เพื่อจะได้อนัตตาช้าลงกว่าปกติธรรมดา

          หลวงพ่อท่านสละความสุขส่วนตัว เสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะฝ่ายตรงข้ามใช้ทุกวิถีทางที่จะเก็บท่านให้ได้ โดยการจ้างคนมาฆ่า ท่านโดยวิธีต่าง ๆ ด้วยเงินค่าจ้างสูงมาก เช่น จ้างคนให้มาบวชเป็นพระในวัดท่าซุง เพื่อถือโอกาสทำร้ายท่าน จ้างมือปืนมายิงท่านในวัด จ้างคนมาดักยิงท่านระหว่างเดินทาง ในช่วง กทม. กับอุทัยธานีดักยิงระหว่างเดินทางเข้าป่า ในเขตพื้นที่ของเขา เป็นต้น ซึ่งท่านก็รู้ แต่ท่านก็ไม่เคยกลัวพวกนี้ ขอให้ท่านติดตามดูรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้เอาเองก็แล้วกัน

          หนังสือเล่มนี้สำเร็จลงได้โดยบรรดาลูกศิษย์ของท่านที่ทราบจุดประสงค์ของข้าพเจ้า ต่างก็รวบรวมปัจจัยมากบ้างน้อยบ้าง ตามกำลังของตน จัดพิมพ์รวมเป็นเล่มเพื่อแจกเป็นธรรมทาน เพื่อบูชาความดีของท่าน และถวายบุญกุศลทั้งหมด อันพึงมีจากหนังสือเล่มนี้ แ ด่หลวงพ่อท่าน โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น (จึงไม่มีรายนามผู้ร่วมทำบุญ) นอกจากขอพ้นทุกข์ภายในชาตินี้เท่านั้น เพื่อจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อฤๅษ ีอย่างถาวรบนพระนิพพาน

 

พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน ผู้รวบรวม
๒๘ กันยายน ๒๕๕๑

 

กลับหน้าหลัก


ไปเล่มที่
ไปเล่มที่